Vì sao ma túy đá lan rộng và nhanh đến thế

ma túy đá, meth.