Nam Định: Bắt giữ số lượng lớn ma túy

ma túy đá, meth.