Nín thở, dầm mưa vây bắt đối tượng ma túy có súng cố thủ trong rừng

ma túy đá, meth.