Tại sao người nghiện nên tham gia cai nghiện?

ma túy đá, meth.