Rối loạn tâm thần do nghiện ma túy đá

ma túy đá, meth.