Nhiều bệnh tâm thần dá»… nhầm vá»›i bệnh khác

ma túy đá, meth.