Nhiều bệnh tâm thần dễ nhầm với bệnh khác

ma túy đá, meth.