Đừng nhầm các triệu chứng tăng động giảm chú ý (ADHD) là hành vi xấu

ma túy đá, meth.