Rối loạn tâm thần liên quan đến ma túy đá

ma túy đá, meth.