Điều trị các bệnh lý CK tâm thần

ma túy đá, meth.