Đừng để người bệnh tâm thần mãi cô Ä‘Æ¡n

ma túy đá, meth.