Người bệnh tâm thần trông thế nào?

ma túy đá, meth.