Tác dụng Omega 3 với trẻ tăng động giảm chú ý

ma túy đá, meth.