Nghiện ma túy đá là một bệnh của não

ma túy đá, meth.