Báo động sử dụng cùng lúc nhiều loại chất gây nghiện

ma túy đá, meth.