Báo Ä‘á»™ng sá»­ dụng cùng lúc nhiều loại chất gây nghiện

ma túy đá, meth.