Có phải bạn đã nghiện ma túy đá?

ma túy đá, meth.