Báo động tình trạng sản xuất ma túy đá

ma túy đá, meth.