Báo động thực trạng điều chế và sử dụng ma túy đá

ma túy đá, meth.