Vì sao một số người nghiện không hợp tác để cai nghiện

ma túy đá, meth.