Cách nhìn nhận đúng đắn với việc cai nghiện

ma túy đá, meth.