Ngay lập tức thực hiện điều trị nghiện

ma túy đá, meth.