Tôi có cần cai nghiện theo hướng dẫn chuyên nghiệp không?

ma túy đá, meth.