Từ ma túy nhập môn đến dấn sâu vào nghiện nặng

ma túy đá, meth.