Tại sao nghiện được coi là căn bệnh?

ma túy đá, meth.