Nghiện ma túy hoặc rượu là một loại bệnh

ma túy đá, meth.