Tại sao có người dễ mắc nghiện, người khác thì không?

ma túy đá, meth.