WHO công nhận nghiện game là bệnh tâm thần

ma túy đá, meth.