Hiểu biết về chất gây nghiện kích thích dạng Amphetamine (2)

ma túy đá, meth.