Những tác dụng không mong muốn của khí cười (tiếp theo)

ma túy đá, meth.