Những tác dụng không mong muốn của khí cười

ma túy đá, meth.