Phòng chống ma tuý là trách nhiệm của mọi người

ma túy đá, meth.