Sự khác biệt giữa kiêng và cai hoàn toàn chất kích thích.

ma túy đá, meth.