Người mẹ sử dụng ma túy đá sẽ gây hại cho đứa con

ma túy đá, meth.