Đối tượng sử dụng ma túy đá là ai?

ma túy đá, meth.