Tiêu chuẩn chẩn đoán nghiện ma túy đá

ma túy đá, meth.