Điều trị rối loạn thần kinh thực vật (2)

ma túy đá, meth.