Rối loạn tăng Ä‘á»™ng giảm chú ý là gì?

ma túy đá, meth.