Rối loạn tăng động giảm chú ý là gì?

ma túy đá, meth.