Phòng tránh nghiện ma tuý bằng nguyên tắc giữ sức khoẻ cho bản thân

ma túy đá, meth.