Hiểu biết về chất gây nghiện kích thích dạng Amphetamine (1)

ma túy đá, meth.