Chất kích thích dạng amphetamine ATS

ma túy đá, meth.