Ma túy đá hủy hoại con người như thế nào

ma túy đá, meth.