Dược động học của methamphetamine

ma túy đá, meth.