3 cách chăm sóc sức khoẻ tâm thần (3)

ma túy đá, meth.