Nhiều vụ sử dụng ma túy trong trung tâm cai nghiện

ma túy đá, meth.