Phương pháp cai nghiện để bỏ hẳn heroin

ma túy đá, meth.