Lái xe và uống rượu không thể đi đôi với nhau

ma túy đá, meth.