Rượu là một chất gây nghiện nguy hiểm

ma túy đá, meth.