Cách để ngừng chịu đựng trong im lặng

ma túy đá, meth.