Tản mạn tâm sự người dùng ma túy đá

ma túy đá, meth.