Mặt cảm xúc và tinh thần của nghiện

ma túy đá, meth.