Nhận biết dấu hiệu sử dụng ma tuý đá qua hiểu biết về các kiểu người sử dụng ma túy đá

ma túy đá, meth.